Biuro Rachunkowe Baron Krystyna Piekarska

Strefa Klienta

Faktury On-Line

F.U.H. BARON Twoje Biuro Rachunkowe

Wybierz Zakres Usług

Księgi rachunkowe »

 • tworzenie Planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy. Wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy. Istnieje również możliwość dostosowania planu kont do celów kontrolingowych. Analizując działalność firmy proponujemy jak najlepsze warianty rozwiązań, usprawniające procesy informacyjne i decyzyjne,
 • tworzenie polityki rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja dokumentów,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych,
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
 • reprezentowanie Klienta przed U.S.i ZUS,
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów »

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w KPiR,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie sprawozdania rocznego,
 • przygotowywanie bilansów,
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego »

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego,
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS,
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy,

Kadry i płace »

 1. Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników
  • prowadzenie akt osobowych,
  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne),
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • sporządzanie harmonogramów czasu pracy,
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
  • akta pracownicze przechowujemy w siedzibie firmy,

 2. Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę
  • sporządzenie listy płac,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy

 3. Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło
  • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców,
  • przygotowywanie umów zleceń / o dzieło,
  • sporządzenie listy płac umów-zleceń / o dzieło,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych,
  • listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy,

 4. Prowadzenie dokumentacji ZUS
  • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
  • sporządzanie deklaracji ZUS
  • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
  • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
  • wszelkie dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnego podpisu elektronicznego

Adres wirtualny (nowość!) »

Wynajęcie adresu na siedzibę firmy odbywa się na podstawie umowy najmu i obejmuje:

 • najem "m2" umożliwiającego zarejestrowanie DG, pod adresem biura,
 • na podstawie pełnomocnictwa – odbieranie korespondencji,
 • przesyłanie otrzymanej korespondencji pod wskazany adres,
 • powiadamianie NATYCHMIAST o otrzymanej korespondencji wg ustaleń poprzez SMS, e-mailem lub telefonicznie.